top of page

On aika valmistautua tilinpäätökseen?Mistä tilinpäätöksessä on kyse?

Aikaisemmin kirjoituksissamme olemme jo puhuneet tuloslaskelmasta ja taseesta. Nämä laskelmat ovat tilinpäätöksen perusta. Tilinpäätöksessä selvitetään yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman muodostuminen. Tilinpäätöstä varten meidän täytyy tehdä erilaisia toimenpiteitä, jotta saisimme oikeat luvut laskelmiin. Tilinpäätökseen tulee valmistautua jo syksyllä, mikäli tilikausi katkeaa vuoden vaihteessa.


Jaksotukset tilinpäätöksessä

Tilinpäätöksessä tuloslaskelmaan jaksotetaan vielä esim. laskuttamattomat myynnit jotka kuuluvat tilikaudelle. Näin saadaan selville todellinen myynti tilikaudella. Pienissä yrityksissä myyntejä ei välttämättä tarvitse jaksottaa, mutta esim. rakennusyritysten myynniksi jaksotetaan valmistusasteen mukaiset työt.


Myös kulujen puolella joudumme tekemään jaksotuksia. Palkkoja voi olla kirjaamatta ja tilikaudelle tulee kirjata sen tilikauden palkat ja sivukulut vaikka palkat maksettaisiin tulevalla tilikaudella.


Pieniä kuluja kuten puhelin, lehti tms. voidaan jättää jaksottamatta, vaikka ne menisivätkin kahdelle eri tilikaudelle. Kaikkea näitä jaksotuksia määrittelee kirjanpitolaki, joten niitä ei tehdä vain tuloksen parantamiseksi vaan oikean tuloksen saamiseksi.


Korjaukset taseeseen

Taseen puolella tarvitsee tehdä myös korjauksia. Lainojen määrät, saatavat, velat tarkistetaan ja kirjataan mahdolliset muutokset ja puutteet. Taseessa tulee olla yrityksen saatavien ja velkojen oikeat määrät.


Taseen tulee antaa oikea kuva varallisuudesta ja veloista

Saatavat ovat yleensä lyhytaikaisia, mutta lainasaamisista voi olla myös pitkäaikaisia saatavia. Velkojen lyhennysosuudet kirjataan lyhytaikaisiin velkoihin tilinpäätöksessä. Veroilmoituksella tarvitaan tieto pitkä- ja lyhytaikaisista veloista, joten tämä jako tulee tehdä tilinpäätökseen. Koroista on tehtävä korkojaksotukset. Omistajan antamista lainoista tulee kirjata tilikauden korkovelka vaikka korkoa ei maksettaisikaan. Taseen tulee antaa oikea kuva varallisuudesta ja veloista. Puhutaan ns. ”pehmeästä” taseesta jos siellä on saatavia, joiden varallisuusarvo on pienempi kuin kirjanpidossa. Nämä arvot käydään läpi tilikausittain, joten niistä voi tulla kirjauksia useampana tilikautena.Tilinpäätös verotuksen perustana

Viimeisten kirjausten jälkeen tehdään tilikauden verolaskelma. Tilinpäätös on verotuksen perusta ja siksi tähän tulee paneutua. Verotuksessa kaikki kulut eivät ole vähennyskelpoisia ja siksi kirjanpito ja verotus voivat poiketa toisistaan. Verolaskelmalla lasketaan verotettava tulos, huomioidaan mahdolliset aikaisemmat tappiot ja tehdään tilikauden verojen jaksotus. Veroja voi joutua maksamaan vaikka tulos olisi tappiollinen, koska vain puolet edustuskuluista on vähennyskelpoisia. Verojen viivästysmaksut eivät ole ollenkaan vähennyskelpoisia.


Tilinpäätös on ollut verotuksen perusta ja se toimii myös verotuksen perustana ennakonkannossa, mikäli siihen ei tehdä tilikauden aikana muutoksia. Syksyllä tilikautta on jo niin paljon takana, että ennakonkanto on syytä tarkistaa. Mikäli tulos muodostuu aiempaa tilikautta paremmaksi, niin edessä on täydennysverot, jotka monelle saattavat tulla yllätyksenä. Toisaalta jos tulos on jäämässä aiempaa vuotta heikommaksi, niin ennakoiden määrää kannattaa laskea.


Tilinpäätöksen liitetiedotTilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelman ja taseen lisäksi liitetiedot. Näiden tietojen antamista säätelee kirjanpitolaki ja niissä kerrotaan kahden tilikauden tapahtumat.


Liitetiedoissa voidaan antaa tietoja tilinpäätöksen laatimisen perusteista, poistoissa käytetystä poistosuunnitelmasta ja poistoajasta jne. Pienemmissä yrityksissä liitetiedoissa kerrotaan asioita, jotka suurissa yrityksissä ovat toimintakertomuksessa.


Rahoituslaskelma kuuluu myös tilinpäätökseen, mutta sen laatiminen riippuu yrityksen koosta eikä sitä vaadita pieniltä yhtiöiltä.


Hyvä tilinpäätös antaa selkeän kuvan yrityksestä sen sidosryhmille


Tilinpäätökseen kannattaa panostaa

Tilinpäätöksen laadintaan kuluu aikaa ja siksi asiat on hyvä selvittää jo tilikauden aikana. Dokumentit on hyvä toimittaa kirjanpitoon ajoissa, jotta tiedot löytyvät sieltä heti tilinpäätökseen. Puutteelliset tiedot ja epämääräiset paperit aiheuttavat ylimääräistä selvitystä ja vaikeuttavat tilinpäätöksen tekemistä. Tämä tuo myös kuluja yrittäjälle kirjanpitolaskussa, koska asiakasta joudutaan veloittamaan tehdyistä tunneista.


Hyvä tilinpäätös antaa selkeän kuvan yrityksestä sen sidosryhmille. Tätä informaatiota tarvitaan eri tunnuslukujen muodostamiseen. Voimme hyödyntää tietoja yrityksen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta jne. eri sidosryhmien tarpeisiin. Siksi kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa hyvän tilinpäätöksen laatimiseen.


Valmistaudutaan yhdessä tulevaan tilinpäätökseen jo hyvissä ajoin ja ollaan yhteydessä ennakkoverojen suhteen.


Hilkka Salo Yrittäjä, kirjanpitäjä hilkka.salo@talousverkko.fi FREDA Laskenta

Comments


bottom of page